APEL POLITYKÓW Z POLSKI, ROSJI, WŁOCH I WĘGIER DO SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ

Dzisiaj w Senacie RP został zaprezentowany wspólny apel polityków z Polski, Rosji, Włoch i Węgier do Sekretarza Generalnego ONZ ws. bulwersującego raportu atakującego Stolicę Apostolską.
 
Poniżej zamieszczam tekst apelu.
 
Link do zapisu wideo konferencji: TUTAJ
 
Ban Ki-moon
 
Sekretarz Generalny
Organizacji Narodów Zjednoczonych
Secretary-General of the United Nations
 
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała dla celów politycznych, organizowania i porządkowania stosunków międzynarodowych, zwłaszcza zabezpieczenia pokoju na świecie. Ewoluowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych w promotora ideologicznych koncepcji niezgodnych z zasadami moralnymi wspólnymi dla wszystkich cywilizacji, w tym również naszej, europejskiej, uważamy za trend niepożądany. Za objaw właśnie tego zjawiska uważamy wystąpienie jednej z agend ONZ z żądaniami w stosunku do Stolicy Apostolskiej. Propagandowe, antyreligijne, zmierzające do siania nienawiści na tle wyznaniowym intencje przedstawicieli ONZ są oczywiste. Wzywamy ONZ do zaniechania takich działań w przyszłości i usunięcie negatywnych skutków spowodowanych podjętymi nieodpowiedzialnymi krokami.
 
***
ООН была создана для укрепления мира и безопасности после трагедии Второй мировой войны. Мы считаем неприемльеми идеологические заявления ведомств ООН, которые противоречат традиционным моральным ценностям всех цивилизации, в тем числе европейской. Обращение одного из ведомств ООН с критикой в адрес Римского католического костела признаем попыткой разжигания межконфессиональной вражды. Обращаемся к ООН воздержатся от такого рода действии в будущем.
 
***
The United Nations was created for political purposes, to organize and clean up the international relations, especially the UN was dedicated to secure the pe-ace in the world. The evolving of the UN towards being a promoter of some ide-ological concepts incompatible with the principles of morality, common to all civilizations, including the European one – we consider as the trend undesirable. For just a symptom of this phenomenon, we consider the occurrence of one of UN’s agency with its demands versus Vatican. Such anti religious propaganda to sow hate between religious movements – it is so obvious. We call on the UN to omission of such actions in the future and to remove the negative effects caused already by such irresponsible steps.
 
 
Kazimierz Jaworski - Polska, senator RP
 
Siergiej Gawriłow - Rosja, poseł do Dumy
 
Fabrizio Bertot - Włochy, poseł do Parlamentu Europejskiego
 
Bela Kovacs - Węgry, poseł do Parlamentu Europejskiego